Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ModemTec s.r.o., IČO: 41035127, se sídlem Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1342 (dále jen „Správce„), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti, v případech, kdy se dle zákona jedná o osobní údaj
 • e-mail
 • pracovní pozici

(dále jen „Osobní údaje„)

Osobní údaje jsou zpracovány ručně za účelem umožnění položení Vašeho dotazu. Poskytnutí Vašich údajů je dobrovolné. Osobní údaje zpracováváme, neboť jejich zpracovávání je nezbytné pro deslání odpovědi na dotaz. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonného důvodu zpracování a dále maximálně dalších 11 let, a to s ohledem na oprávněný zájem v souvislosti s délkou promlčecích lhůt a související nutností zajištění důkazní situace pro případ sporu. Po uplynutí tohoto období si Správce ponechá Osobní údaje v anonymizované podobě, nebude Vás tedy již možné na jejich základě identifikovat. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupněny třetím osobám.

Vezměte na vědomí, že máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše Osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci Osobních údajů),
 • vyžádat si u nás přístup k Osobním údajům a tyto nechat případně opravit,
 • požadovat po nás výmaz Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně,
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
 • na přenositelnost Osobních údajů, tj. právo získat přehled Osobních údajů a tyto předat jinému správci,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit výše uvedená práva, neváhejte nás kontaktovat na gdpr@modemtec.cz.